Zápis ze schůze Žákovského parlamentu

ZŠ Mikoláše Alše Mirotice

Dne 26. 1. 2024 proběhla na Základní škole Mikoláše Alše čtvrtá schůzka žákovského parlamentu. Její cíle k projednání byly následující:

-        nákup zrcadla do 9. třídy.

-        návrh na pořízení automatu na pití a drobného občerstvení.

-        opětovný návrh na nákup zrcadel do prostor všech WC.

-        nákup nových míčů na velké přestávky (využití při venkovních aktivitách).

-        návrh nákupu nového nádobí do cvičné kuchyňky.

-        seznámení se schránkou důvěry.

-        otevřená diskuse.

Zástupce devátého ročníku (Radek Valtr) seznámil koordinátorku žákovského parlamentu a ostatní zástupce s návrhem na nákup zrcadla do jeho kmenové třídy. V současné době je devátá třída jediná, která nemá instalované zrcadlo a žáci by o něj měli zájem. Zároveň přednesl spolu s Petrem Sedláčkem (zástupce 6. ročníku) návrh na pořízení automatu na pití a drobného občerstvení. Ostatní zástupci oba návrhy podpořili, měli však podmínku, aby se v automatu neobjevovaly nápoje s kofeinem a občerstvení bylo též zdravého charakteru (https://happysnack.cz/nabidka-skolniho-automatu/).

Všichni zástupci poté opět přednesli návrh na nákup zrcadel do prostor WC. Argumentovali tím, že pokud jsou ve třídách zrcadla, mohou být z hlediska bezpečnosti i na toaletách. Koordinátorka žákovského parlamentu paní Sedláčková je seznámila s alternativou fólie, která sice nedosahuje takového rozlišení jako klasické zrcadlo, ale byla by to pro žáky aspoň nějaká možnost, jak si zkontrolovat zevnějšek v soukromí toalet.

Stejně tak byl zástupci znovu přednesen návrh na nákup míčů na přestávky. Žáci tuto možnost využívají a již jednou byl tento návrh přednesen vedení, které si ponechalo lhůtu na rozmyšlenou kvůli bezpečnosti pohybu na školním dvoře.

Zástupci vyjádřili opět zájem o nákup nového nádobí do kuchyňky. Jednalo by se zejména o pánve s nepřilnavým teflonovým povrchem, případně drobné spotřebiče (topinkovač, toustovač aj.).  

Všichni žáci byli informováni o instalaci schránky důvěry. Nachází se v hale školy a bylo projednáno, jak může takový vzkaz ve schránce důvěry vypadat. Vzkazy mohou být i anonymní (nepodepsané). Parlament diskutoval nad frekvencí vybírání schránky a zajímal se i o to, kdo z vyučujících bude toto mít na starost. Paní Sedláčková jim vysvětlila, že aktuálně má u sebe oba klíče ředitel školy pan Kozák a na pondělní pedagogické radě 29. 1. 2024 se přislíbil touto otázkou zabývat také on. Žáci pak vyjádřili zájem zkusit si cvičně hlasovat, kdo z vyučujících by měl v tuto chvíli jejich důvěru, aby se ujal správy schránky důvěry. V rámci anonymního hlasování měli možnost napsat jména dvou pedagogických pracovníků. Paní Sedláčková jim přislíbila zveřejnit výsledky jejich hlasování na pondělní poradě, ale zároveň jim vysvětlila, že k jejich volbě nemusí být za každou cenu přihlédnuto.

Schránka by se podle žáků měla vybírat a kontrolovat jednou týdně v pátek.

V rámci otevřené diskuse byl tentokrát vznesen požadavek, aby vyučující respektovali délku přestávek a pokud možno nepřesahovali vyučovací hodinu. Žáci při kratších (tj. pětiminutových přestávkách) mívají problémy nachystat se na hodinu a dojít si i na WC.

V Miroticích dne 29.1.2024

 

Mgr. Tereza Sedláčková