Environmentální výchova ve škole

V rámci ekologické výchovy se ve škole snažíme, aby žáci přemýšleli o prostředí kolem nás, snažili se ho podle svých možností chránit, naučili se, že každý z nás může denně přispět k tomu, aby se nám žilo lépe. 

Kromě třídění plastů, papíru a směsného odpadu je žákům ve škole umožněno třídit také vysloužilá elektrozařízení, baterie, tonery a cartridge do tiskáren. Na tento odpad jsou ve vestibulu školy umístěny sběrné nádoby. 

Škola je zapojena do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. To nám umožňuje odvoz výše zmíněného odpadu, můžeme se zapojovat do plnění ekologických úkolů nebo soutěží a využívat různé materiály pro výuku. Tento program vznikl pod záštitou MŠMT České republiky a je finančně podporován společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Více na www.recyklohrani.cz

Dále se snažíme do výuky zapojit ekologická témata v rámci projektových dnů. O ochraně životního prostředí se učí také v přírodovědných předmětech, občanské výchově nebo výchově ke zdraví. Různé informace a zajímavosti najdou žáci na ekologické nástěnce ve 2. patře.