A A
Aktuálně

Informace k provozu základní školy od 10.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 se podmínky provozu škol a školských zařízení.

Na základních školách ▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Od pondělí 10.5.2021 se prezenční výuky budou účastnit třídy druhého stupně 6. a 8., třídy 7. a 9. zůstávají na distanční výuce. Na prvním stupni probíhá rotační výuka taktéž v závislosti na aktuální karanténní situaci. Žákům na prezenční výuce je přihlášena strava - oběd (svačiny nebudou). V případě, že žák na prezenční výuku nenastoupí, je možné během dneška tj. 07.05. nebo pondělka 10.5. oběd odhlásit na www.strava.cz nebo na tel 733 539 324 u p. Obermajerové. Povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění. Podmínkou účasti na prezenční výuce je negativní Ag test, popřípadě viz. dále: 

PCR test je platný 7 dnů, antigenní test 72 hodin, testovat se nemusí držitelé certifikátu o očkování, nebo ti, co covid-19 v posledních 90 dnech prodělali

Dle bodu I/14 Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák s výjimkou dítěte do 6 let věku:

a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 2 dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


Výsledná listina ZÁPIS 2021/22


Informace k návratu žáků prvního stupně ZŠ k prezenční výuce

Informace k otevření Základní školy Mirotice pro první stupeň ZŠ

Dle nařízení vlády ČR se otevře základní škola pouze pro první stupeň ve smyslu rotačního způsobu výuky, tzn. týden ve škole prezenční výuka, týden distanční výuka. V Bakalářích v sekci rozvrh hodin je už stanoveno, kdo a jak bude mít prezenční a kdo distanční výuku. Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění Covid 19. Testování dětí bude probíhat přímo v základní škole ve třídě, a to již od 07.15 hodin, hned po příchodu dítěte do školy formou antigenních testů a způsobem samotestování, (děti si provedou test samy) u kterého bude přítomna učitelka nebo asistentka učitelky, která dětem s testem pomůže a vysvětlí způsob testování. U testování je možná přítomnost rodiče za dodržení veškerých hygienických opatření. Testování je neinvazivní, spočívá ve velice mělkém výtěru nosu, vyhodnocení je provedeno ihned a je hotové během několika minut. Dítě s pozitivním výsledkem nemůže být přítomno na prezenční výuce. Testování bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni již zde. V případě pozitivního výsledku testu si zákonný zástupce odvede dítě ze školy. Pokud nebude možné odvést žáka ze školy ihned, vyčká žák na příchod zákonného zástupce v izolační mstnosti. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, z důvodu odmítnutí testování nemají nárok v daném týdnu na distanční výuku, škola eviduje tuto absenci jako omluvenou. Netestují se žáci, kteří doloží negativní test z odběrového místa, a který není starší 48 hodin. Dále se netestují ti, kteří onemocněli Covid 19 a neplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto je nutné doložit ve formě lékařské zprávy. 


1 2 3 4 5 6 
Nahoru