Provozní informace MŠ

Provozní doba v MŠ

Od 1.9 . 2020 je mateřská škola otevřena od 6.30 do 17.00 hodin.

Do školy přivádí dítě zákonný zástupce, nebo osoba rodiči pověřená (tiskopis obdržíte v MŠ) a to do 8.00 hodin, poté se budova  z bezpečnostních  důvodů uzamyká.

Režim dne je orientační, učitelka si jej může upravit dle potřeb dětí. Během dne jsou ve vyváženém poměru zařazeny pro děti různé aktivity - spontánní hry, řízené činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku, odpočinek a odpolední činnosti. Mezi stravováním jsou u dětí dodržovány odpovídající intervaly, během celého dne je dodržován pitný režim ve třídách.

Stravování v MŠ

Obědy se dovážejí z kuchyně ZŠ, svačiny připravují naše provozní pracovnice.

Obědy lze odhlásit den předem do 13.00 hodin:

  • Zasláním sms p. kuchařce J. Vepřovská na telefonní číslo   +420 737 894 917
  • Osobním omluvením nepřítomnosti p. kuchařce

Pokud rodič nestihne oběd odhlásit, je možné si jídlo vyzvednout v MŠ:

  • Do vlastních nádob, které do MŠ dodá ráno – vyzvednout lze během provozních hodin MŠ
  • Do vlastních nádob osobně v čase od 11 – 11.15 hodin

Ceník Úhrada stravného

Omlouvání dětí z MŠ

  • nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce elektronickou formou v systému Digiškolka
  • předem známou nepřítomnost dítěte nahlásí zákon. zástupce vedoucí učitelce formou sms nebo osobně třídní učitelce. Omluvenku dané nepřítomnosti doloží vždy do elektronického systému Digiškolka.
  • omluvení neočekávané nepřítomnosti provede zákonný zástupce dítěte v elektronickém systému Digiškolka formou elektronické omluvenky do 8 hod. ráno daného dne.

Pokud absence trvá do 2 týdnů, stačí dítě omluvit běžným způsobem jako u jiných dětí – elektronickou omluvenkou v systému Digiškolka a zároveň rodič dítěte doloží důvody nepřítomnosti a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se dítě přestalo  účastnit vzdělávání.

Povinná docházka do MŠ v posledním ročníku je 4 hodiny denně mimo prázdniny a přerušený provoz.

Čas začátku povinné docházky je 8:00 hod. a končí ve 12:00 hod.

Měsíční platba - poplatek MŠ

Rodiče každý měsíc platí za předškolní vzdělávání dětí:

  • s celodenní docházkou 300,- Kč 
  • s polodenní docházkou 200,- Kč

Děti v posledním roce před zahájením školní docházky poplatky neplatí 

Poplatek za příslušný kalendářní měsíc bude stržen z online pokladny vždy 20. den téhož měsíce

Od školního roku 2021/2022 se poplatky hradí vždy od září bez ohledu na datum nástupu dítěte do MŠ

 Další podmínky úplaty upravuje Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Mirotice, který naleznete na nástěnce a webových stránkách

Ukončení vzdělávání v MŠ

Pokud si přejete ukončit vzdělávání v MŠ (např. z důvodu stěhování), je třeba tuto skutečnost nahlásit v MŠ a vyzvednout si tiskopis "Žádost o ukončení předškolního vzdělávání".

Pokud dítě odchází z MŠ do ZŠ, není třeba nic vyplňovat, docházka do MŠ je automaticky ukončena.