Zápis do 1. třídy 2023/2024

Zápis do 1. třídy proběhne 13. a 14. dubna od 13:00 - 17:00 hodin ve školní budově Základní školy Mikoláše Alše 1. patro, učebna 1. třídy

Časový harmonogram zápisu obdrží rodiče u zástupce ředitele školy pro mateřskou školu Bc. Lenky Karasové v mateřské škole v průběhu měsíce března. Na odkazu níže si můžete předvyplnit žádost o přijetí, resp žádost o odklad.

Upozornění: Zápis do 1. třídy probíhá v režímu správního řízení, pokud rodiče žádají o odklad povinné školní docházky, musí být žádost doložena lékařským vyjádřením dětského lékaře doporučující odklad a rovněž doporučením pedagogicko - psychologické poradny, taktéž doporučující odklad. Po dodání těchto dokumentů ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu, nejpozději však do 31. května 2023.


1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín stanoví ředitel školy Mgr. Pavel Kozák.

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově Základní školy Mikoláše Alše.

1.3 Potřebné dokumenty:

Sebou k zápisu si vezměte: 

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena 1 třída, s nejvýše 30 žáky.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

3.1 Přednostně budou přijímáni žáci:

 • S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
 • Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

3.2 Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií

 • sourozenec ve škole v době zápisu
 • losování

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha).