Školní žákovský parlament

 

Nedílnou součástí výchovy každého žáka a žákyně je i výchova k demokratickému smýšlení. Žáci se ve škole učí o historii České republiky a obdobích nesvobody, kterým naše země musela čelit. V současné době je pro ně již přirozené žít v demokratické společnosti, kde si každý dospělý člověk volí své zástupce. Učíme žáky, že volby mají své zásady. Jsou přímé, rovné, nezastupitelné a tajné.

 

Školní žákovský parlament slouží žákům k lepšímu zapojení do chodu školy. Každá třída si volí zástupce ze svých řad, kteří budou nejlépe prezentovat a obhajovat zájmy své třídy a i školy. Zástupci parlamentu fungují jako spojovací článek mezi třídou, koordinátorem žákovského parlamentu a zbytkem školy. Shromažďují informace o tom, co by žáci ve škole uvítali, jaké mají návrhy na zlepšení anebo s čím nejsou zcela spokojeni. Žáci se učí
v parlamentu diskutovat, hlasovat a přijímat odpovědnost nejenom za sebe sama, ale i za třídu, která jim svěřila svou důvěru. Učí se slušnému vystupování a přijímání kompromisů.

 

Stejně jako v demokratické společnosti vždy vítězí nadpoloviční většina. Učí se pravidla diskuse a následného shrnutí, učí se nadřadit zájem většiny nad své osobní tužby. Základní škola je pro ně prostředím, kterému mohou přispět a které mohou svými nápady vylepšit. Participace na životě okolo sebe je nedílnou součástí jejich jednání.

 

Volby se zpravidla konají každý školní rok (vyjma žáků 1. a 2. třídy). Zástupci parlamentu musí tedy odvádět kvalitní práci, aby si i následující rok zasloužili důvěru svých voličů.

 

„O vašem osudu rozhoduje volba, nikoli náhoda.“

(Aristoteles)

 

Mgr. Tereza Sedláčková