O Bakalářích

Tento systém je určen pro rodiče žáků naší školy, kteří chtějí používat ke komunikaci se školou, třídním učitelem a vyučujícími dálkový přístup - Bakaláři.

Systém Bakaláři umožňuje rodičům vidět prospěch svého dítěte, aktuální rozvrh, plán akcí školy, umožňuje i autorizovanou komunikaci s vedením školy, třídním učitelem, vyučujícími v jednotlivých předmětech a mnohé další.

Přístupové údaje jsou vydány žákům vždy na začátku pololetí - o této skutečnosti jsou rodiče informováni v žákovské knížce.

 • Přístupové údaje se skládají z uživatelského jména a uživatelského hesla.
 • V případě, že přístupové údaje ztratíte, musíte kontaktovat správce systému BAKALÁŘI Mgr. Pavla Kozáka, telefonicky nebo mailem.
 • Každé Vaše přihlášení je evidováno.
 • Každé Vaše chybné přihlášení je evidováno.

Po přihlášení rodiče mají možnost vidět: 

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách 
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním. S vazbou na aktuální plán akcí /divadla, exkurze .../
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

BAKALÁŘI - VSTUP do systému

Nejčastější otázky k Bakalářům

Kde mohu měnit osobní údaje? 

Po přihlášení do systému odkaz Osobní údaje - zde vidíte evidované údaje. Pro jejich změnu klikněte vpravo nahoře Umožnit změnu - do čtverečku se umístí zelená fajfka a Vy máte možnost provést změnu. Po přepsání příslušných údajů, potvrďte provedené změny tlačítkem "uložit změny." 

Co dělat když ztratím uživatelské jméno či heslo?

O nové vydání přístupových údajů může požádat jen zákonný zástupce žáka a to písemně prostřednictvím žákovské knížky, nebo na email správce systému Bakaláři.

Proč se neuloží provedené změny ihned a jsou barevně označeny?

Provedené změny musí schválit administrátor systému. Kontrola provedených údajů probíhá cca 2x týdně

Proč nejsou v průběžné klasifikaci všechny známky?

Zadávání klasifikavce provádí vyučující. Záleží na něm jak často zadá známky. Známky u žáků prvního stupně jsou zadávány souhrně. Více Vám řekne třídní učitel Vašeho dítěte. 

Kam se obrátit když si nevím rady?

Na mail administrátora systému: reditel@zsmirotice.cz 

Jak je to s omluvenkami v systému?

Žáka omlouvá rodič v systému Bakaláři. Omluvenku dostane do své schránky třídní učitel.

K čemu je komunikační systém KOMENS?

Tento systém slouží k autorizované komunikaci se školou. Máte možnost psát vedení školy, třídnímu učiteli, učitelům jež vyučují Vaše dítě. Vzhledem k tomu, že k napsání vzkazu je nutná autorizace, tedy přihlášení, je předpokládána důvěryhodnost této zprávy. 

Vysvětlivky ke klasifikaci v BAKALÁŘÍCH

Klasifikace v programu Bakaláři umožňuje učitelům přiřadit tzv. váhu známky, čili její důležitost. Znamená to tedy, že pokud žák dostane například jedničku ze čtvtletní písemné práce, která bude mít váhu 10 a následně pak pětku z "malého" testu o váze 2, nebude mít výsledný průměr z těchto dvou známek 3, ale 1,6. Je zde tedy podchycena větší objetivnost hodnocení žáka. V naší škole máme nastaveno 10 stupňů vah takovým způsobem, že váha 1 má nízkou hodnotu a váha 10 nejvyšší.