Metodik prevence

Mgr. Eva Pivoňková

Konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě kdykoliv.

email: metodik@zsmirotice.cz
tel.: 604 562 864

Činnost metodika prevence

Školní metodička prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Zaměřuji se především na prevenci rizikového chování našich žáků (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.). Prevence je realizována různými aktivitami jako např. besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků. Při své práci spolupracuji především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci. V letošním školním rocebych ráda zrealizovala dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.  Jako metodička prevence připravuji tzv. Strategii předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování, což je dokument, který v sobě zahrnuje aktivity v daném školním roce zaměřené na prevenci rizikového chování, prostředky dosažení stanovených cílů, ale také konkrétní aktivity pedagogických pracovníků.

Dokumenty

Zdroj dynamické sekce: » Metodik prevence (Složka)