dotace-eu-mpmr.jpg

Projekt IROP

Informace k projektu

Název projektu: Vybudování nových odborných učeben a pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004214

Anotace k projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky odborných předmětů na ZŠ Mirotice. To bude zajištěno skrze vybudování nové učebny dílen, jazykové učebny a venkovní učebny přírodních věd. Hlavní cíle projektu dále doplňuje pořízení vybavení a pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. V rámci projektu dojde dále k zajištění konektivity a bezbariérovosti. Výstupy projektu budou využity dalšími 4 školami a pro potřeby mimoškolní zájmové aktivity. Dále dojde k úpravám venkovního prostranství.

Jaký problém projekt řeší

Projekt řeší problém nedostatečného zázemí ZŠ Mirotice pro potřeby moderní výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a dílen. Projekt zahrnuje i pořízení nových přírodovědných učebních pomůcek, které napomohou žákům k lepšímu pochopení výkladu. Stávající učební prostory pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice jsou zastaralé, nejsou adekvátně vybaveny, některé pomůcky pak zcela chybí. Prostory školy také nejsou zcela bezbariérově přístupné. Vnitřní konektivita školy rovněž nedosahuje takových výsledků, které by splňovaly standard 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Povinná výuka cizího jazyka začíná na ZŠ Mirotice od 3. ročníku. Žáci mají možnost volby anglického jazyka a německého jazyka. V současné době se na mirotické základní škole nenachází žádná odborná jazyková laboratoř s počítači a další multimediální technikou pro výuku cizích jazyků. 

Je nutné rozvíjet zájem žáků o oblast technických a řemeslných oborů, kvůli velké poptávce po těchto odvětvích na trhu práce. Technické obory jsou pro svou obtížnost studia méně vyhledávanými. Je nutné žákům sestavit výuku atraktivní formou a probudit v nich touhu po vědění, která se u nich může rozvinout v trvalý zájem o toto odvětví. ZŠ Mirotice se již v současnosti snaží rozvíjet technické práce a řemeslo u svých žáků. Současné dílny však toto žákům ZŠ Mirotice plně neumožňují. Z tohoto důvodu začlenil žadatel do projektu vybudování dílen nových, ve kterých bude rovněž veškeré potřebné vybavení. 

V případě výuky přírodovědných předmětů je škola nucena pracovat s velice zastaralým vybavením, v některých případech požadované vybavení zcela chybí. Studenti jsou tak často vzděláváni pouze teoretickým výkladem bez možnosti praktické ukázky. Vybavení učeben v současné době neodpovídá požadavkům na kvalitní praktickou výuku, a to jak z důvodu zastaralosti, tak i z hlediska bezpečnosti. Součástí projektu je dále vybudování venkovní přírodovědné učebny, kterou ZŠ nedisponuje.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů na ZŠ Mirotice. To bude zajištěno skrze vybudování nové učebny dílen, jazykové učebny a venkovní učebny přírodních věd. Hlavní cíle projektu dále doplňuje pořízení vybavení a pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (přírodopisu, fyziky, matematiky, chemie a přírodovědy), které budou adekvátním způsobem reflektovat soudobé požadavky na vzdělávání žáků základní školy, do již existující přírodovědné učebny. Vybudováním nových odborných prostor chce škola dosáhnout především zvýšení kvality a efektivity výuky.

Díky projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Více informací uvádí Studie proveditelnosti.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky přírodních věd - přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky, přírodovědy a vlastivědy,
 • zkvalitnění a zinteraktivnění výuky,
 • modernizace technického a řemeslného vzdělávání,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení porozumění informačním technologiím,
 • možnost zapojení nových výukových metod,
 • zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na vyšších stupních vzdělávání,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků, přírodních věd a technických a řemeslných oborů,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které později žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu práce,
 • zapojení názorných modelů a soustav do výuky,
 • přechod od teoretické roviny vyučování k rovině praktické,
 • navázání spolupráce s dalšími čtyřmi školami,
 • zajištění zázemí pro mimoškolní zájmovou aktivitu - kroužek modeláře,
 • zajištění bezbariérovosti,
 • zajištění vnitřní konektivity školy,
 • zkvalitnění venkovního prostranství školy prostřednictvím pořízení nového mobiliáře (laviček) a osázení zelení.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány

V rámci projektu dojde k vybudování nové venkovní přírodovědné učebny, nové učebny dílen a nové učebny cizích jazyků. V rámci projektu dále hodlá škola pořídit nové vybavení pro výuku přírodovědných předmětů. Spolu s tím bude zajištěna odpovídající vnitřní konektivita a připojení k internetu, pořízení jedné kompenzační pomůcky - schodolezu a vybudována bezbariérová toaleta. Dále dojde rovněž k úpravě venkovního prostranství ve formě vysázení několika druhů rostlin v areálu ZŠ Mirotice. Úpravu venkovního prostranství dále doplní instalace několika laviček, které budou moci žáci ve volném čase využít. 

V jazykové učebně, která bude mít po jejím vybudování podobu specializované jazykové laboratoře, bude vyučován předmět anglický jazyk a německý jazyk. Jazyková multimediální učebna bude vytížena přibližně 33 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 24 žáků a 1 učitele.  

Ve školních dílnách, které budou v rámci projektu zřízeny a vybaveny, se bude vyučovat předmět pracovní činnosti. Učebna bude vytížena přibližně 8 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 20 žáků a 1 učitele. 

V rámci projektu dále vznikne venkovní přírodovědná učebna, ve které se budou vyučovat předměty Přírodopis, Přírodověda, Chemie a Prvouka. Předpokládá se, že učebna bude vytížena v průměru 10 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce a příznivosti počasí. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 30 žáků a 1 učitele. 

V rámci projektu bude také podpořena již existující přírodovědná učebna nacházející v hlavní budově školy. Do této učebny budou pořizovány nové pomůcky pro výuku před-mětů Fyzika, Chemie, Přírodopis, Přírodověda a Matematika. Předpokládá se, že učebna bude vytížena přibližně 24 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 24 žáků a 1 učitele

Jaké aktivity budou v projektu realizovány

V přípravné fázi projektu byly doposud realizovány následující aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu:

 • zhodnocení stávajícího stavu vybavení ZŠ Mirotice,
 • předložení projektového záměru místní akční skupině pro zapracování do místní-ho akčního plánu,
 • projednání projektového záměru s učiteli cizích jazyků, přírodních věd, dílen a IT koordinátorem,
 • projednání bezbariérového řešení s učiteli školy,
 • projednání projektového záměru se zřizovatelem,
 • předjednání finančních prostředků v rámci rozpočtu zřizovatele, které budou použity na předfinancování projektu,
  analýza rizik,
 • výběr zpracovatele žádosti o dotaci (včetně studie proveditelnosti),
 • sestavení projektového týmu - určení odpovědnosti a kompetencí jednotlivých členů,
 • definování minimálních požadavků na nové vybavení a související provedení průzkumu trhu,
 • zpracování projektových dokumentací a položkových rozpočtů stavby na stavební aktivity,
 • získání podkladů ke stavebnímu řízení,
 • projednání možné spolupráce při využívání výstupů projektu s dalšími školami a školskými zařízeními,
 • stanovení harmonogramu,
 • četná konzultace projektu s poskytovatelem dotace, Centrem pro regionální rozvoj.

Mezi hlavní aktivity projektu bude patřit vybudování nové venkovní přírodovědné učebny, nové učebny dílen a nové učebny cizích jazyků. V rámci projektu dále hodlá škola pořídit nové vybavení pro výuku přírodovědných předmětů. Spolu s tím bude zajištěna odpovídající vnitřní konektivita a připojení k internetu, pořízena jedna kompenzační pomůcka - schodolez a vybudována bezbariérová toaleta. Na hlavní aktivity bude vynaloženo min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

V rámci projektu dojde rovněž k úpravě venkovního prostranství ve formě vysázení několika druhů rostlin a instalace několika laviček v areálu ZŠ Mirotice. Součástí vedlejších aktivit je též zprac. studie proveditelnost, zprac. projektových dokumentací a příprava a realizace výběrových a zadávacích řízení.

Popis realizačního týmu

Žadatel sestavil kvalitní projektový tým, který zajistí bezproblémovou realizaci projektu v průběhu všech jeho fází. Hlavním manažerem projektu byl zvolen pan Mgr. Pavel Kozák, ředitel ZŠ Mirotice. 

V projektovém týmu se uplatňují zástupci ze strany žadatele i zpracovatelé studie proveditelnosti.

Ze ZŠ Mirotice se na projektu podílí:

 • Mgr. Pavel Kozák, ředitel školy, garant přírodovědné sekce, garant ICT sekce,
 • Marie Vilímová, ekonomka projektu,
 • Mgr. Monika Posekaná, garantka jazykové sekce,
 • Mgr. Pavel Fanta, garant přírodovědné sekce.

Ze zpracovatelské agentury G-PROJECT, s.r.o., je součástí projektového týmu:

 • Ing. Petra Wernerová, projektová manažerka,
 • Ing. Tereza Jandová, projektová senior manažerka. 

Při výběru jednotlivých členů projektového týmu bylo postupováno způsobem s cílem zajistit rovnoměrné rozložení zodpovědnosti při dodržení potřebných kvalifikačních nároků. 

Více informací je uvedeno ve Studii proveditelnosti.

Pořízení interaktivních tabulí ZŠ Mirotice

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011737

Projekt řeší nákup sedmi interaktivních tabulí do kmenových tříd ZŠ Mirotice, které nahradí již dosluhující tabule. Nově pořízená multifunkční zařízeni obohatí výuku o interaktivní prvky. Podpoří výuku ve smyslu zážitkové pedagogiky a v neposlední řadě umožní žákům se speciálně vzdělávacími potřebami jejich lepší integraci v běžné třídě. Vybavení těmito digitálními technologiemi připraví učebny pro výuku odborných předmětů se zaměřením na vybrané klíčové kompetence IROP.

Projekt řeší nahrazení sedmi zastaralých a dosluhujících tabulí v kmenových třídách školy. Škola již nechce pracovat v prostředí, které neodpovídá současným trendům. Využití moderního vybavení při výuce přinese žákům nové možnosti, zvýší jejich zájem o odborný předmět a bude je motivovat k zájmu o vyučované oblasti i do budoucna. Vzhledem k prostorovým možnostem školy, kdy není možně již budovat nové odborné učebny, volí škola cestu dovybavení stávajících učeben tak, aby zde mohla probíhat kvalitní výuka odborných předmětů se zaměřením na klíčové kompetence IROP - komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy.

Mezi hlavní aktivity projektu patří dovybavení sedmi kmenových tříd interaktivními tabulemi s příslušenstvím. Dle Specifických pravidel pro žadatele/příjemce jde o hlavní aktivitu Pořízení vybavení budov a učeben zaměřenou na a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Na vedlejší aktivity projetu není požadována dotace a nijak nevstupují do rozpočtu projektu.
Podrobněji viz Studie proveditelnosti.